Haitian chat Pranplezi , chat gratis ti cheri

Pranplezi Haitian chat se yon chat room ayisien gratis ki reyini anpil bèl moun nan tout peyi atravè mond lan. Ou kapab chat sou pranplezi nan piblik ak lot moun ou byen an prive ak yon sèl moun. Ou kapab voye foto swa nan prive ou nan piblik la. Ou ka diskite nenpot sijè ou vle depi li pa deranje majorite moun kap chat ou vyole regleman pranplezi yo. Anpil ayisien branche sou facebook ak lot sit lot nasyon, pranplezi se zafe pa nou

itilize link sa pouw komanse relaks ou nan pranplezi chat
pranplezi chat

É pouki se pa sou pranplezi pou ou rankontre pwochen ti mennaj ou? Si ou bezwen on kote pou retire stress, bay blag, pran plezi’w, ou ka koute radio 24 sou 24, gade video ayisien, fim, vinn relaks ou nan pranplezi, ou ka menm jwenn chans ou nan yonn nan prim pranplezi gen poul bay fin ane a. sa wap tan’n ??

Haitian chat Ou ka moun ou vle ye

pranplezi se pi bon kote nan moman an pou yon ayisien relaks li. Satisfaksyon nou jwenn se le ou nan pranplezi, nap relaks nou, wap relaks ou tou. Bi nou sou pranplezi se toujou yon kominote kote tout ayisyen reyini pou pran plezi yo nan yon anvironman amikal.

Sou pranplezi, ou ka moun ou vle ye a. On dokter, on avoka, on enfimyè etsetera… Sel imajinasyon’w ki pou limite ou.

Haitian chat- Haitian chat Pranplezi , chat gratis ti cheriGen plizyè chanm pou pran plezi’w.Nou gen chanm pou pale aktyalite politik an ayiti ou nan djaspora a. Si ou renmen ti mizik ou, gen espas pou pale de mizik kap Mennen nan moman ou byen de djaz ou atis prefere’w.

pranplezi-chat

Nan tout sa wap fè fok ou gen règleman. Se on fason pou nou garanti ke tout moun pran plezi yo san kè sote. Youn nan bagay ki fè nou diferan de lot chat ayisyen se ke ou ka chat alez san ou pa bezwen pè repèkisyon.

Pranplezi chat regleman

Haitian chat- Haitian chat Pranplezi , chat gratis ti cheri

Men kek reg ki ap ede esperyans ou sou planplezi fenomenal.

  • Pi piti laj ou dwe genyen pou ou chat sou pranplezi se 13 zan.
  • Menas, anmede lot moun, entimidasyon, endesan, posts difamatwa, yo pa akseptab.Sa ki ka plezi pou ou ka pa fè lot plezi.
  • Nan ka sa yon lot moun ap di pa fè ou plezi, ou kapab jus klike sou ti bouton bloke a ( nan ka ke ou pata ko abitye ak chat la, jus mande on moun nan sal la kijan ou ka bloke moun). Sa se fason pou nou pa mete moun deyô san sans
  • Tout foto ou byen sa ou ekri sou pranplezi dwe pou ou oubyen ou gen pèmisyonpou pataje yo
  • Tout sa ou ekri kik nan chat la ou nan forum lan se propriyete pranplezi inc. li ye. Nou gen dwa retire li nenpôt kilè nou vle.
  • Nou reserve dwa pou tèmine kont ou pou kelkeswa rezon nou vle.Ou pa janm konnen sa ki sere pou ou nan pranplezi. Kidonk kisa wap tan pou pran plezi’w.

Haitian chat room free to chat

Pranplezi Haitiian chat room is a place for Haitians to meet and greet Haitians from all over the world. Come to pranplezi to meet your fellow Haitians online and chat freely.

Related posts