Pranplezi changes – Kek ti chanjman nan Pranplezi

The login system will be changed in about 7 days to make it easier to login to the chat. Please verify that you have a reachable email address at https://pranplezi.com/edit-profile.

Why do I have to change my profile?
Most of the traffics that we receive @ pranplezi are from the chat. We are therefore making the chat the main page. In the process, we are making ti easier for you to login to the chat.

Currently, you have to go through the main site(CMS) to enter the chat as a registered user. The changes we will make, will allow you to enter the chat easier. Without going through further details, you will need to use your e-mail address in order to reset your password because we will be using the chat for authentication.

Everyone who has used the main page before to enter the chat, will have to use the “Forgot password” to recover your password.

What if I choose not provide a working e-mail address?

If you do not have a reachable email address in your profile, you will not be able to reset your password. You will simply have to chat as a guest or register with a new nick which will require you to use a verifiable e-mail address.

In addition, guests will not have access to most of the features that we provide.

login, monitor, smartphone

Le système de connexion sera modifié dans environ 7 jours pour faciliter la connexion au chat. Veuillez vérifier que vous disposez d’une adresse e-mail accessible sur https://pranplezi.com/edit-profile.

Pourquoi dois-je changer mon profil?

La plupart des trafics que nous recevons @ pranplezi proviennent du chat. Nous faisons donc du chat la page principale. Dans le processus, nous vous facilitons la connexion au chat.

Actuellement, vous devez passer par le site principal (CMS) pour entrer dans le chat en tant qu’utilisateur enregistré. Les modifications que nous apporterons vous permettront d’accéder plus facilement au chat. Sans passer par plus de détails, vous devrez utiliser votre adresse e-mail afin de réinitialiser votre mot de passe car nous utiliserons le chat pour l’authentification.

Toute personne qui a utilisé la page principale avant d’entrer dans le chat devra utiliser le «Mot de passe oublié» pour récupérer votre mot de passe.

Que faire si je choisis de ne pas fournir d’adresse e-mail fonctionnelle?

Si vous n’avez pas d’adresse e-mail accessible dans votre profil, vous ne pourrez pas réinitialiser votre mot de passe. Vous devrez simplement discuter en tant qu’invité ou vous enregistrer avec un nouveau pseudo qui vous obligera à utiliser une adresse e-mail vérifiable.

De plus, les invités n’auront pas accès à la plupart des fonctionnalités que nous proposons.

imagination, brain, key

Sistem login lan ap modifye nan anviron 7 jou pou fasilite koneksyon nan chat la. Tanpri, verifye adres imel ou https://pranplezi.com/edit-profile. Apre 7 jou, ou ka gen difikilte pou’w konekete si ou pa fe sa. Pa di ou pat konnen!

Poukisa mwen dwe fout chanje pwofil mwen an?

Pifò nan trafik nou resevwa @ pranplezi soti nan chat la. Se konsa, nou pral fè chat la tounen paj prensipal la. Nan pwosesis la, nap fè li pi fasil pou ou pou w konekte nan chat la.

Kounye a, ou dwe ale nan sit prensipal la (CMS) pou’w antre nan chat la kòm yon itilizatè ki anrejistre. Chanjman nou pral fè yo pral pèmèt ou gen aksè a chat la pi fasil. San nou pa antre nan plis detay, ou pral bezwen sèvi ak adrès imel ou pou’w ka reyajiste modpas ou paske nou pral sèvi avèk chat la pou otantifikasyon.

Nenpòt moun ki konn itilize paj prensipal la anvan yo rantre nan chat la ap gen pou itilize “Forgotten password” pou rekipere modpas ou.

E si mwen chwazi pou mwen pa bay yon adrès imèl k ap travay?

Si ou pa gen yon adrès imel aksesib nan pwofil ou, ou pap kapab reyajiste modpas ou. Ou pral tou senpleman ka chat kòm yon envite oswa enskri ak yon nouvo non itilizatè ki pral mande pou’w sèvi ak yon adrès imèl verifye.

Anplis de sa, envite yo pap ka gen aksè a pi fò bel ti bagay nou ofri ak sa kap vini yo.

Related posts