Haitian Creole- Kreyòl Ayisyen

Although Haitian Creole has been one of our primary languages for centuries, it was not until recently it was considered an official language. For numerous years, Haitian Creole had been only a spoken language.

The language was forbidden on most school playgrounds, and yet members of every household speak Haitian Creole in their everyday lives, regardless of the French language–which a few people use as an additional language. Most of us lack the writing skills in our own language because it was not taught in schools.

Nowadays, Haitians proudly write Haitian Creole as a form of communication.

When and where were you first introduced to the written language?

What/Who has inspired you to learn to write Haitian Creole?Byenke kreyòl se youn nan premye lang nou depi plizyè syèk, se resaman yo konsidere l’ yon lang ofisyèl. Pandan anpil tan, kreyòl se te yon lang nou te itilize pou pale sèlman.

Lang sa a te entèdi nan pifò lakou lekòl, e sepandan tout moun–nan kay chak Ayisyen–te pale kreyòl nan lavi kotidyèn yo.

Te gen kèk ladan yo ki te itilize lang fransè kòm yon lang adisyonèl. Majorite Ayisyen pa konn ekri pwòp lang yo paske lekòl pat aprann moun ekri kreyòl.

Jounen jodi a, se ak fyète Ayisyen ap ekri kreyòl pou kominike youn ak lòt.

Kilè e ki kote ou te premye entwodwi ak ekri kreyòl?

Kisa/Kiyès ki enspire ou aprann ekri kreyòl?


Related posts